โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสาหรับผลิตไฟฟ้า

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่9 บ้านหนองกลางดง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/11914 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
โครงการดังกล่าว มีความสามารถในการกำจัดกากอุตสาหกรรมได้วันละ 330 ตัน/วัน ซึ่งความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกนำไปผลิตไอน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 9.4 เมกะวัตต์ สามารถกำจัดกากอุตสาหกรรม ได้ทั้งสิ้น 2 ประเภท รวม 13 ชนิด ได้แก่
1. ประเภทของแข็ง ได้แก่ 1) เศษผ้า 2) เศษโฟม 3) เศษหนัง 4) เศษกระดาษ 5) เศษพลาสติก 6) เศษยาง 7) เศษไม้ 8) วัสดุดูดซับสารเคมี 9) ถ่านกัมมันต์ 10) กากสี 11) กากตะกอน 12) กากกาว
2. ประเภทของเหลว ได้แก่ 1) สารหล่อเย็น

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ ก่อนที่โครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
3. เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตกกังวลต่อการดำเนินการของโครงการ นำมาเป็นแนวทางการป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ร่วมกับการพัฒนาโครงการได้อย่างยั่งยืน

โรงไฟฟ้าของเราในอนาคต

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ใส่ใจในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

      

Address

324/37 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนน สรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

324/37 Bangna Residence  Sanphawut Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

แฟกซ์ : 02-026-6922


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-026-6921  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved