INDUSTRIAL & SUPPORT SERVICES

INDUSTRIAL & SUPPORT SERVICES งานบริการด้านอุตสาหกรรม 

 • คัดแยกและฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบถูกหลักสุขาภิบาล
 • รับกากอุตสาหกรรมอันตราย หรือของเสียเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่
 • ติดต่อและประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกมา นอกโรงงาน
 • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 112 ไร่ ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน, อาคารคัดแยก, หอ กลั่น, ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์, ระบบบำบัดน้ำเสียและหลุมฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลหลุมที่ 1ซึ่งมีพื้นที่ 4 ไร่ ความสามารถในการรองรับกากอุตสาหกรรมชนิดที่ไม่เป็นอันตราย ประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ประมาณ 2 ปี หลังจากที่มีการปิดหลุมฝังกลบหลุมที่ 1 แล้วจะทำการเปิดหลุมที่ 2 ในพื้นที่ถัดไปโดยใช้เนื้อที่ 4 ไร่ หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ศูนย์ในอนาคต

บริษัทได้ตระหนักความสำคัญของการคืนประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตราบนานเท่านาน

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ลำดับที่ 105) และการกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ ทำเชื้อเพลิงสังเคราะห์ จากตัวทำละลายและน้ำมันหล่อลื่นใช้งานแล้ว โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ลำดับที่ 106) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ประเภท 105

บริษัทได้ตระหนักความสำคัญของการคืนประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตราบนานเท่านาน

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ลำดับที่ 105) และการกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ ทำเชื้อเพลิงสังเคราะห์ จากตัวทำละลายและน้ำมันหล่อลื่นใช้งานแล้ว โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ลำดับที่ 106) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ประเภท 105

 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งมีลักษณะคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เศษหิน ปูน ทราย, เศษยางธรรมชาติ,เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะห์, เศษโลหะและโลหะผสม, เศษชิ้นส่วนพืช, เศษผ้า ด้าย หรือสิ่งทอ, เศษชิ้นส่วนไม้, เศษกระดาษ, เศษไขมันสัตว์ , เศษแก้ว กระจก กระเบื้องเคลือบหรือเซรามิก
 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามประเภท ชนิด ส่วนผสม หรือองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ กากตะกอนซัลเฟอร์ไดออกไซด์,ฝุ่นจากเตาปูนซีเมนต์, ทรายขัดผิวที่ใช้งานแล้ว,ทรายที่ใช้งานแล้วจากเบ้าหล่อ วัสดุทนไฟหรือความร้อนที่ใช้งานแล้ว,โคลนเจาะ ตะกรัน เถ้า
  สารเร่งปฏิกิริยาต่างๆที่ใช้งานแล้ว กากแร่หรือหางแร่, ฝุ่นที่ได้จากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, กากตะกอนที่รีดน้ำแล้ว

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ประเภท 106

 • น้ำมันหล่อลื่น น้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้งานแล้วผ่านกระบวนการเพื่อกลับมาใช้ใหม่
 • นำกากสี กากตะกอนสี เศษผ้าปนเปื้อนและถุงมือปนเปื้อน(สี น้ำมันหรือตัวทำละลาย) มาผ่านกระบวนการทำเชื้อเพลิงผสม
 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผสมกับวัตถุดิบอื่น เพื่อผลิตอิฐประสาน อิฐปูพื้น อิฐบล็อกและถังบ่อเกรอะ

วิธีการบำบัดและกำจัด

ขั้นตอนการฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบถูกหลักสุขาภิบาล 071

ขั้นตอนการนำกากตะกอนมาทำอิฐประสาน, อิฐปูพื้น และอิฐบล็อก 049

กระบวนการกำจัดภาชนะเปล่าปนเปื้อนสารเคมีและน้ำมัน 049 และ 051

กระบวนการผลิตสารปรับปรุงดิน 083 จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

กระบวนการทำเชื้อเพลิงผสม (รหัสกำจัด 042)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

รวบรวมกากอุตสาหกรรมจากผู้ก่อกำเนิด

ขนส่งกากอุตสาหกรรมมายังโรงงาน

ชั่งน้ำหนักและตรวจสอบกากอุตสาหกรรมไปกำจัดตามประเภท

ระบบการขนส่ง

การขนส่ง กากอุตสาหกรรม จากโรงงานลูกค้ามายังศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด จัดระบบการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รถขนส่งออกแบบเฉพาะ สำหรับขนส่งกากอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ

 • รถขนส่งที่ใช้ได้แก่ รถบรรทุก (Tanker truck) สำหรับของเสียที่เป็นของเหลว รถบรรทุก (Roll-off) สามารถเคลื่อนย้ายกล่องบรรจุ (Box Roll-off) ไปวางตามตำแหน่งต่างๆได้และรถบรรทุก (Drum Truck) สำหรับของเสียที่เป็นของแข็งหรือบรรจุถัง 200 ลิตร พนักงานขับรถทุกคนผ่านการรอบรมและมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4
 • ใบกำกับการขนส่ง ( Manifest Form ) คือ เอกสารที่ออกให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย
  ผู้ขนส่งของเสียอันตรายหรือผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย เพื่อใช้ในการติดตามการขนส่งของเสียอันตราย ตามระบบเอกสารการขนส่ง

ภาพประกอบ

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ใส่ใจในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

      

Address

324/37 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนน สรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

324/37 Bangna Residence  Sanphawut Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

แฟกซ์ : 02-026-6922


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-026-6921  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved