About Us

ABOUT US | เกี่ยวกับเรา

เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการที่โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ปัญหาทางด้านกากอุตสาหกรรมก็เพิ่มมากขึ้นด้วย แต่ในปัจจุบันโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สามารถกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมยังมีไม่เพียงพอ

ดังนั้นทางคณะผู้บริหารของบริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด จึงก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นเพื่อรองรับในการ กำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงได้พยายามจัดหาสถานที่ที่จะรองรับกากอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากสถานที่รองรับกากอุตสาหกรรมยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น

 • เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
 • มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
 • มีบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และใส่ใจกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการ บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร  ด้วยจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษอื่น ๆ ตามมาในอนาคต

 
บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด  |  Asia Recycle Technology Co., Ltd
บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด  |  Asia Waste Management Co., Ltdบริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
ASIA RECYCLE TECHNOLOGY CO.,LTD.

 

ปัจจุบันของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมีเป็นจำนวนมาก มีทั้งชนิดที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย อีกทั้งในแต่ละปียังมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นกัน ทำให้ปัญหาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย แต่บริษัทหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้ยังคงมีไม่เพียงพอกับจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในส่วนนี้จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด ขึ้น เพื่อใช้ในการรองรับและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม อย่างถูกต้องตามกฎหมายและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ขอบเขตการให้บริการ

 • คัดแยกและฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบถูกหลักสุขาภิบาล
 • รับกากอุตสาหกรรมอันตราย หรือของเสียเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่
 • ติดต่อและประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกมา นอกโรงงาน
 • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 99/9หมู่ 9 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประมาณ 102 ไร่ ภายในศูนย์ฯประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน, อาคารคัดแยก, ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาลหลุมที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่ 3 ไร่ ความสามารถในการรองรับกากอุตสาหกรรมชนิดที่ไม่เป็นอันตราย ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ประมาณ 2 ปี หลังจากที่มีการปิดหลุมฝังกลบหลุมที่ 1 แล้วจะทำการเปิดหลุมที่ 2 ในพื้นที่ถัดไปโดยใช้เนื้อที่ 6 ไร่ หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ศูนย์ในอนาคต
บริษัทได้ตระหนักความสำคัญของการคืนประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตราบนานเท่านาน
บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ลำดับที่ 105)

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ประเภท 105

 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งมีลักษณะคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เศษหิน ปูน ทราย, เศษยางธรรมชาติ,เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะห์, เศษโลหะและโลหะผสม, เศษชิ้นส่วนพืช, เศษผ้า ด้าย หรือสิ่งทอ, เศษชิ้นส่วนไม้, เศษกระดาษ, เศษไขมันสัตว์ , เศษแก้ว กระจก กระเบื้องเคลือบหรือเซรามิก
 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามประเภท ชนิด ส่วนผสม หรือองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ กากตะกอนซัลเฟอร์ไดออกไซด์,ฝุ่นจากเตาปูนซีเมนต์, ทรายขัดผิวที่ใช้งานแล้ว,ทรายที่ใช้งานแล้วจากเบ้าหล่อ วัสดุทนไฟหรือความร้อนที่ใช้งานแล้ว,โคลนเจาะ ตะกรัน เถ้า
  สารเร่งปฏิกิริยาต่างๆที่ใช้งานแล้ว กากแร่หรือหางแร่, ฝุ่นที่ได้จากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, กากตะกอนที่รีดน้ำแล้ว

นอกจากนี้ บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด ยังได้รับการแต่งตั้งในการจัดหา รวบรวม และขนส่งกากอุตสาหกรรมประเภทของเสียอันตราย จากบริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 106 คือ กลั่นทำละลายและเคมีภัณฑ์ใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ทำเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากตัวทำละลาย และน้ำมันหล่อลื่นใช้งานแล้ว โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถรับกำจัดได้ คือ

 • น้ำมันหล่อลื่น น้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้งานแล้วผ่านกระบวนการเพื่อกลับมาใช้ใหม่
 • นำกากสี เศษผ้าปนเปื้อนและถุงมือปนเปื้อน (สี น้ำมัน หรือตัวทำละลาย) มาผ่านกระบวนการทำเชื้อเพลิงผสม
 • นำภาชนะ 200 ลิตร ที่ปนเปื้อน (สี น้ำมัน หรือตัวทำละลาย) มาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผสมกับวัตถุดิบอื่นเพื่อผลิตอิฐประสานอิฐปูพื้นอิฐบล็อกและถังบ่อเกราะ

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด


บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd.

 

เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการที่โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ปัญหาทางด้านกากอุตสาหกรรมก็เพิ่มมากขึ้นด้วย แต่ในปัจจุบันโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สามารถกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมยังมีไม่เพียงพอ

ดังนั้นทางคณะผู้บริหารของบริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด จึงก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นเพื่อรองรับในการ กำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงได้พยายามจัดหาสถานที่ที่จะรองรับกากอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากสถานที่รองรับกากอุตสาหกรรมยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด

 • เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม 
 • มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด 
 • มีบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และใส่ใจกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการ บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ด้วยจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษอื่น ๆ ตามมาในอนาคต

ขอบเขตการให้บริการ

 • คัดแยกและฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบถูกหลักสุขาภิบาล
 • รับกากอุตสาหกรรมอันตราย หรือของเสียเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่
 • ติดต่อและประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกมา นอกโรงงาน
 • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 112 ไร่ ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน, อาคารคัดแยก, หอ กลั่น, ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์, ระบบบำบัดน้ำเสียและหลุมฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลหลุมที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่ 4 ไร่ ความสามารถในการรองรับกากอุตสาหกรรมชนิดที่ไม่เป็นอันตราย ประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ประมาณ 2 ปี หลังจากที่มีการปิดหลุมฝังกลบหลุมที่ 1 แล้วจะทำการเปิดหลุมที่ 2 ในพื้นที่ถัดไปโดยใช้เนื้อที่ 4 ไร่ หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ศูนย์ในอนาคต

บริษัทได้ตระหนักความสำคัญของการคืนประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตราบนานเท่านาน

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ลำดับที่ 105) และการกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ ทำเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากตัวทำละลายและน้ำมันหล่อลื่นใช้งานแล้ว โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ลำดับที่ 106)

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ประเภท 105

 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งมีลักษณะคุณสมบัติดังต่อไปนี้, เศษหิน ปูน ทราย, เศษยางธรรมชาติ, เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะห์, เศษโลหะและโลหะผสม, เศษชิ้นส่วนพืช, เศษผ้า ,ด้ายหรือสิ่งทอ, เศษชิ้นส่วนไม้, เศษกระดาษ, เศษไขมันสัตว์, เศษแก้ว, กระจก, กระเบื้องเคลือบหรือเซรามิก
 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามประเภท ชนิด ส่วนผสม หรือองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ กากตะกอนซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ฝุ่นจากเตาปูนซีเมนต์, ทรายขัด, ผิวที่ใช้งานแล้ว, ทรายที่ใช้งานแล้วจากเบ้าหล่อ, วัสดุทนไฟหรือความร้อนที่ใช้งานแล้ว, โคลนเจาะ ตะกรัน เถ้า, สารเร่งปฏิกิริย, ต่างๆที่ใช้งานแล้ว, กากแร่หรือหางแร่, ฝุ่นที่ได้จากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, กากตะกอนที่รีดน้ำแล้ว

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ประเภท 106

 • น้ำมันหล่อลื่น น้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้งานแล้วผ่านกระบวนการเพื่อกลับมาใช้ใหม่
 • นำกากสี กากตะกอนสี เศษผ้าปนเปื้อนและถุงมือปนเปื้อน(สี น้ำมันหรือตัวทำละลาย) มาผ่านกระบวนการทำเชื้อเพลิงผสม
 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผสมกับวัตถุดิบอื่น เพื่อผลิตอิฐประสาน อิฐปูพื้น อิฐบล็อกและถังบ่อเกรอะ

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ใส่ใจในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

      

Address

324/37 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนน สรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

324/37 Bangna Residence  Sanphawut Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

แฟกซ์ : 02-026-6922


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-026-6921  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved