INDUSTRIAL & SUPPORT SERVICES | บริการของเรา

  • คัดแยกและฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบถูกหลักสุขาภิบาล
  • รับกากอุตสาหกรรมอันตราย หรือของเสียเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่
  • ติดต่อและประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกมา   นอกโรงงาน
  • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

บริษัท  เอเซีย  เวสต์  แมนเน็จเม้นท์  จำกัด  มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม  ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ 5  ตำบลวัดสุวรรณ  อำเภอบ่อทอง  จ.ชลบุรี  มีพื้นที่ประมาณ  112  ไร่  ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิเช่น  อาคารสำนักงาน,  อาคารคัดแยก,  หอ กลั่น,  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์,  ระบบบำบัดน้ำเสียและหลุมฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลหลุมที่ 1ซึ่งมีพื้นที่  4 ไร่ ความสามารถในการรองรับกากอุตสาหกรรมชนิดที่ไม่เป็นอันตราย ประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ประมาณ  2  ปี  หลังจากที่มีการปิดหลุมฝังกลบหลุมที่  1  แล้วจะทำการเปิดหลุมที่  2 ในพื้นที่ถัดไปโดยใช้เนื้อที่ 4 ไร่ หรือมากกว่า  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ศูนย์ในอนาคต 

 


บริษัทได้ตระหนักความสำคัญของการคืนประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเรา
ตราบนานเท่านาน

บริษัท  เอเซีย  เวสต์  แมนเน็จเม้นท์  จำกัด  ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  (ลำดับที่ 105)  และการกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่  ทำเชื้อเพลิงสังเคราะห์ จากตัวทำละลายและน้ำมันหล่อลื่นใช้งานแล้ว  
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม  (ลำดับที่ 106)  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ประเภท 105 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งมีลักษณะคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เศษหิน ปูน ทราย

เศษยางธรรมชาติ

เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะห์

เศษโลหะและโลหะผสม

เศษชิ้นส่วนพืช

เศษผ้า ด้าย หรือสิ่งทอ

เศษชิ้นส่วนไม้

เศษกระดาษ

เศษไขมันสัตว์

เศษแก้ว กระจก กระเบื้องเคลือบหรือเซรามิก
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานตามประเภท ชนิด
ส่วนผสมหรือองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ 

กากตะกอนซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ฝุ่นจากเตาปูนซีเมนต์

ทรายขัดผิวที่ใช้งานแล้ว

ทรายที่ใช้งานแล้วจากเบ้าหล่อ

วัสดุทนไฟหรือความร้อนที่ใช้งานแล้ว

โคลนเจาะ ตะกรัน เถ้า

สารเร่งปฏิกิริยาต่างๆที่ใช้งานแล้ว

กากแร่หรือหางแร่

ฝุ่นที่ได้จากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

กากตะกอนที่รีดน้ำแล้ว


ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ประเภท 106

• น้ำมันหล่อลื่น น้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้งานแล้วผ่านกระบวนการเพื่อกลับมาใช้ใหม่
• นำกากสี กากตะกอนสี เศษผ้าปนเปื้อนและถุงมือปนเปื้อน(สี น้ำมันหรือตัวทำละลาย) มาผ่านกระบวนการทำเชื้อเพลิงผสม
• สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผสมกับวัตถุดิบอื่น เพื่อผลิตอิฐประสาน อิฐปูพื้น อิฐบล็อกและถังบ่อเกรอะ

ระบบการขนส่ง 
การขนส่ง กากอุตสาหกรรม จากโรงงานลูกค้ามายังศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด จัดระบบการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

  • รถขนส่งออกแบบเฉพาะ สำหรับขนส่งกากอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ
  • ·รถขนส่งที่ใช้ได้แก่ รถบรรทุก (Tanker truck) สำหรับของเสียที่เป็นของเหลว รถบรรทุก  (Roll-off)  สามารถเคลื่อนย้ายกล่องบรรจุ (Box Roll-off)ไปวางตามตำแหน่งต่างๆได้และรถบรรทุก (Drum  Truck) สำหรับของเสียที่เป็นของแข็งหรือบรรจุถัง 200 ลิตร
  • พนักงานขับรถทุกคนผ่านการรอบรมและมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4
  • ·ใบกำกับการขนส่ง ( Manifest Form ) คือ เอกสารที่ออกให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย
     ผู้ขนส่งของเสียอันตรายหรือผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย เพื่อใช้ในการติดตามการขนส่งของเสียอันตราย ตามระบบเอกสารการขนส่ง

 

 

Copyright  @ 2014 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved