ABOUT US | เกี่ยวกับเรา


เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการที่โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ปัญหาทางด้านกากอุตสาหกรรมก็เพิ่มมากขึ้นด้วย แต่ในปัจจุบันโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สามารถกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมยังมีไม่เพียงพอ

ดังนั้นทางคณะผู้บริหารของบริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด จึงก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นเพื่อรองรับในการ กำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงได้พยายามจัดหาสถานที่ที่จะรองรับกากอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากสถานที่รองรับกากอุตสาหกรรมยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น


       บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนดลยี จำกัด  และ  บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด 

  • เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
  • มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
  • ·มีบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และใส่ใจกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการ บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร  ด้วยจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษอื่น ๆ ตามมาในอนาคต
 

Copyright  @ 2014 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved